Keskiluokka ei voi kadota

Tämän päivän Hesarissa kirjoitetaan keskiluokkaisten ammattien katoamisesta, ks. http://www.hs.fi/talous/Keskiluokan+ty%C3%B6paikat+katoavat+biteiksi/a1390767423539

Juttuun sisältyy yksi perustavanlaatuinen logiikkavirhe: keskiluokka, sellaisena kuin se jutussa ymmärretään, ei voi määritelmänsä mukaan kadota.

Jutussa lähdetään etenkin taloustieteissä usein seuratusta ajatuksesta, että keskiluokkaa ovat keskituloisissa ammateissa olevat. Keskiluokaksi määritellään tällöin yleensä tulojakauman keskiosaan kuuluvat vaihtelevin kriteerein; esimerkiksi keskimmäisiä tulodesiilejä tai +/- 60 % mediaanituloista ansaitsevat ammatit. Sitä, mitä tällä tarkkaan ottaen nyt tarkoitetaan, ei ainakaan nettiversiossa paljasteta.

Oletetaan ensin mainittuun tapaan, että keskiluokkaa ovat esim. 60 % niistä ammateista, jotka ovat lähimpänä työssäkäyvien keski- tai mediaanituloa. Ne ammatit, jotka aiemmin kuuluivat tuohon keskiryhmään, olisivat jutun perusteella siis katoamassa. Tästä kuitenkin seuraa, että kun keskiluokkana ymmärretään jollakin tapaa fiksattuna osana tulojakaumasta, keskiluokkaan joko  a) tulee uusia ammatteja tai b) sinne jäävien ammattien osuus työssä olevista kasvaa.  Keskiluokka ei tällöin voi kadota, vaan keskiluokkaan kuuluvat ammatit muuttuvat.

Jos keskiluokka määritellään ammattiryhmäkohtaisten tulojen suhteena mediaanituloihin (esim. edellä mainittu +/- 60%), keskiluokkaan kuuluvien osuus voi myös pienentyä. Käytännössä kyse on kuitenkin silloin tulonjaon muutoksesta, joka voi tapahtua monilla, eriarvoisuuden kannalta jopa päin vastaisilla tavoilla. Keskiluokan koko voi vaihtua niin pieni- kuin suurituloisten osuuden kasvusta johtuen tai myös molempien osuuden kasvaessa. Tällöinkään keskiluokka ei voi silti kadota, koska mediaanituloisiin kuuluu väkisinkin jokin tietty ryhmä.

Keskiluokan katoamisen sijaan havainto viittaa oikeastaan yksinkertaisesti tulojakauman venymiseen. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kannalta olisi olennaista tietää, mistä tämä johtuu: siitä, että osa keskiluokasta suhteellisesti köyhtyy, osa rikastuu tai että tapahtuu niin köyhtymistä kuin rikastumista. Mutta tätä voi tarkastella paljon suoremmin tulonjakotilaston avulla tekemättä kierrosta ammattien kautta. Seuraavia tuloksia tulojakotilastosta odotellaan maaliskuussa.

Kuulut myös muihin luokkiin

HS:n luokkakoneesta saatu palaute on ollut huimaa ja pääosin positiivista. Kritiikkiä on tullut erityisesti siitä, että pienetkin muutokset vastauksiin saattavat muuttaa tuloksia — siitä huolimatta, että testin tekijöitä varoitetaan, että yksittäisen ihmisen kohdalla tulos on vain suuntaa antava. On paikallaan selittää hieman tarkemmin, mitä luokkakoneen antamat tulokset kertovat ja mitä eivät. Tuloksen muuttuminen ei kerro virheestä, vaan siitä, että luokkakone laskee todennäköisyyksiä kuten pitääkin.

Luokkakoneen pohjalla olevat tilastolliset mallit ja myös itse luokkakone laskee todennäköisyyksiä kuulua kaikkiin kuuteen luokkaan. Testin alkupuolen vastausten mukaan muuttuvat palkit näyttävät testiä täyttäessä, miten vastaaminen vaikuttaa todennäköisyyksiin. Nämä todennäköisyydet ovat peräisin alla esitetystä Taulukosta 1. Jos oletetaan, että henkilö on yliopisto-opettaja (kuuluu Eriksonin-Goldthorpen ammattiluokan mukaan ryhmää I), puoliso kirjanpitäjä (IIIa), äiti on sihteeri (IIIa), isä putkimies (ammattitaitoinen työväestö  V-VI), paras ystävä on lääkäri (I), kuuluu tulodesiiliin V, on korkeakoulutettu, katsoo kuuluvansa ylempään keskiluokkaan ja on töissä, voidaan näiden tietojen perusteella laskea hänelle todennäköisyys kuulua jokaiseen kuudesta luokasta.  Eli tässä tapauksessa jokaisesta sarakkeesta lasketaan yhteen vastauksen mukaiset estimaatit sekä sarakkeen vakiotermi, joka tässä tapauksessa antaa henkilölle seuraavat todennäköisyydet kuulua eri luokkiin:

Eliitti Asiantuntija Nousija/kipuaja Leipätyöläinen Duunari Vähäosainen
0,34 0,36 0,34 -0,02 0,05 -0,09

Tämä henkilö kuuluu suurimmalla todennäköisyydellä asiantuntijoihin, mutta lähes yhtä suurella todennäköisyydellä eliittiin ja nousijoihin. Luokkakone raportoi vain suurimman todennäköisyyden eli tässä tapauksessa asiantuntijaluokan, mutta tähän tulokseen liittyy — varoituksen mukaisesti — aimo annos epävarmuutta. Todennäköisyys kuulua johonkin luokkaan ei todellisuudessa voi myöskään olla negatiivinen (kuten tämän henkilön kohdalla luokissa “leipätyöläinen” ja “vähäosainen”). Kaikkiin estimaatteihin sisältyy kuitenkin virhettä, joten näiden luokkien osalta tulokset kertovat lähinnä, että henkilön todennäköisyys kuulua luokkiin “leipätyöläinen”, “duunari” ja “vähäosainen” on erittäin pieni, lähelle nollaa. Esimerkiksi oma luokkakoneen tulokseni oli hyvin samankaltainen.

Oletetaan sen sijaan, että saman henkilön isä onkin oikeasti ollut lääkäri. Silloin todennäköisyydet jakautuvat seuraavasti:

Eliitti Asiantuntija Nousija/kipuaja Leipätyöläinen Duunari Vähäosainen
0,43 0,58 0,02 -0,07 0,1 -0,09

Nyt henkilö kuuluu paljon selvemmällä marginaalilla asiantuntijoihin (lähes 60 % todennäköisyydellä) ja myös aiempaa suuremmalla todennäköisyydellä eliittiin, mutta enää hyvin pienellä todennäköisyydellä nousijoihin. Voidaan siis sanoa, että tässä esimerkissä tulos luokka-asemasta on paljon varmempi kuin edellisessä.

Tulosten muuttuminen paljastaa jotain hyvin olennaista nyky-yhteiskuntien yhteiskuntaluokista. Vaikka luokkarakenne kokonaisuutena yhteiskunnassa muuttuu hitaasti, ei luokkia itsessään voida pitää varsinaisesti suljettuina. Varsinkin työurien alussa oma asemamme ehtii muuttua moneen kertaan.

Entäpä sitten kulttuurinen luokka? Sen kohdalla todennäköisyyksien laskemiseen voi käyttää Taulukossa 2 alla esitettyjä tuloksia (eli Taulukon 1 estimaatteja ei sen arvioimiseksi oteta huomioon). Koska miesten ja naisten harrasteet ja mediankulutus poikkeavat  (toisin kuin yllä esitettyjen mallien kohdalla), kulttuurista luokkaa mallinnettiin erikseen miehille ja naisille. Vaikkapa ilmoitetut tulot eivät vaikuta siihen, millaisen tuloksen kulttuurisesta luokastasi luokkakone antaa. Esimerkiksi jalkapallo ei ole Suomessa erityisesti duunarilaji, vaan ainoastaan eliitille epätyypillinen, jääkiekko sen sijaan erityisen vähän asiantuntijanaisten laji eikä formuloiden seuraaminen erottele  luokkiin kuuluvia tilastollisesti merkitsevästi lainkaan.

Luokkakoneen tuloksen muuttuminen vähänkin vastauksia muutettaessa ei siis ole virhe, vaan merkki siitä, että taustalla oleva tilastolliset mallit tekevät sitä mitä niiden pitäisikin. Virheitäkin testistä luultavasti löytyy, esimerkiksi noin 16000 ammattinimikettä ei varmasti ole onnistuttu koodaamaan täydellisesti ISCO88-ryhmiin.

Summa summarum, kaikki meistä kuuluvat jollakin todennäköisyydellä jokaiseen luokista — osaan todennäköisemmin kuin toisiin.

Taulukko 1. Estimaatit kulttuurisen luokan määrittämiseksi. Lineaarinen todennäköisyysmalli, estimoitu jokaisen luokan kohdalla erikseen. (Tilastollinen todennäköisyys: *** erittäin merkitsevä ** merkitsevä * melkein merkitsevä)

Eliitti Asiantuntijat Nousijat Leipätyö Duunarit Vähäosaiset
b b b b b b
Oma ammatin mukainen yk-luokka (Erikson Goldthorpe+Johtajat) Johtajat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I Ylemmät professioammatit -0.17*** 0.16*** 0.02 -0.02 0.01 0.00
II Alemmat professioammatit -0.34*** 0.24*** 0.07** 0.01 0.03** -0.01
IIIa Toimistott. -0.25*** 0.02 -0.13*** 0.36*** 0.02 -0.02
IIIb Asiakaspalv. -0.24*** 0.02 -0.15*** 0.28*** 0.03 0.06
IV Yrittäjät -0.15*** 0.10* 0.06 -0.05 0.02* 0.02
V-VI Ammattitaitoinen työväestö -0.27*** -0.00 -0.27*** -0.03 0.58*** 0.00
VIIa Muu työväestö -0.27*** -0.10* -0.14*** -0.10** 0.58*** 0.02
VII Muu työväestö maataloudessa -0.25*** 0.15 -0.15 -0.24** 0.40** 0.09
Ivc Maanviljelijät -0.34*** 0.46*** -0.20 -0.19*** 0.26 0.00
Ei ammattia -0.26*** 0.20*** 0.03 -0.06 0.04* 0.05
Puolison ammatin mukainen EG-luokka Johtajat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I Ylemmät professioammatit 0.03 -0.10** 0.06 -0.00 0.02 -0.01
II Alemmat professioammatit 0.07** -0.06* -0.07* 0.04 0.02 0.00
IIIa Toimistott. 0.06 -0.09* -0.09** 0.13*** 0.01 -0.02
IIIb Asiakaspalv. 0.10** -0.12** -0.11** 0.05 0.09*** -0.01
IV Yrittäjät 0.08* -0.06 -0.02 0.03 -0.02 -0.02
V-VI Ammattitaitoinen työväestö -0.02 -0.06 -0.06 0.11* -0.02 0.05
VIIa Muu työväestö 0.04 -0.14* -0.12** 0.12** 0.05* 0.05**
VII Muu työväestö maataloudessa -0.07 0.18* -0.20** 0.04 0.02 0.03
Ivc Maanviljelijät -0.03 -0.01 -0.31** 0.38** 0.01 -0.04
Ei ammattia 0.03 -0.08** -0.04 0.06** 0.01 0.03**
Äidin ammatin mukainen EG-luokka Johtajat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I Ylemmät professioammatit -0.12** 0.01 0.10*** -0.02 0.01 0.02
II Alemmat professioammatit -0.10** 0.01 0.09** -0.02 0.00 0.03
IIIa Toimistott. -0.08* -0.15*** 0.15*** 0.01 0.04** 0.02
IIIb Asiakaspalv. -0.11*** -0.22*** 0.23*** 0.07** 0.01 0.01
IV Yrittäjät -0.16*** -0.28*** 0.39*** -0.08* 0.06* 0.08*
V-VI Ammattitaitoinen työväestö -0.15*** -0.26*** 0.40*** -0.07 0.03 0.05*
VIIa Muu työväestö -0.10** -0.25*** 0.28*** 0.04 -0.00 0.04
VII Muu työväestö maataloudessa -0.18** -0.29*** 0.27*** 0.11 0.08 0.00
Ivc Maanviljelijät -0.09 -0.15* 0.07 0.11 -0.00 0.06
Ei ammattia -0.06 -0.06 0.05 0.02 0.03 0.03
Isän ammatin mukainen EG-luokka Johtajat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I Ylemmät professioammatit 0.04 -0.02 -0.06** -0.04 0.05** 0.02
II Alemmat professioammatit 0.01 -0.08** 0.01 0.01 0.02 0.03**
IIIa Toimistott 0.02 -0.18* 0.07 0.04 0.02 0.02
IIIb Asiakaspalv. -0.01 -0.16** 0.12 -0.06 0.06* 0.04
IV Yrittäjät -0.02 -0.26*** 0.23*** 0.01 -0.02 0.05*
V-VI Ammattitaitoinen työväestö -0.05* -0.24*** 0.26*** 0.01 0.00 0.02
VIIa Muu työväestö -0.03 -0.29*** 0.24*** 0.01 0.03 0.05**
VII Muu työväestö maataloudessa -0.06 -0.21*** 0.24*** -0.10 0.13 -0.00
Ivc Maanviljelijät 0.02 -0.09 -0.04 0.18*** -0.04 -0.03
Ei ammattia -0.09* -0.11 0.19*** -0.01 0.09** -0.08
Parhaan ystävän ammatin mukainen EG-luokka Johtajat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I Ylemmät professioammatit -0.08** 0.05 0.05 -0.05** 0.02 0.00
II Alemmat professioammatit -0.18*** 0.13*** -0.02 0.07** -0.03** 0.04*
IIIa Toimistott. -0.15*** 0.02 -0.02 0.15*** -0.02 0.02
IIIb Asiakaspalv. -0.15*** 0.01 -0.01 0.13*** -0.05* 0.06*
IV Yrittäjät -0.06 -0.11** 0.10** 0.03 0.01 0.01
V-VI Ammattitaitoinen työväestö -0.19*** 0.02 0.04 0.03 0.05 0.05
VIIa Muu työväestö -0.12*** 0.08 -0.07 -0.14** 0.17** 0.08**
VII Muu työväestö maataloudessa -0.16*** 0.04 -0.10 0.02 0.16** 0.05
Ivc Maanviljelijät -0.19*** 0.22 -0.06 0.05 0.00 -0.03
Ei ammattia -0.20*** 0.24*** -0.12*** 0.11* -0.05** 0.02
Tulodesiili (datassa) Alin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II 0.00 0.00 0.10** 0.29*** 0.15*** -0.55***
III 0.01 0.03 0.09* 0.38*** 0.14*** -0.65***
IV -0.02 0.07 0.25*** 0.22*** 0.12*** -0.63***
V -0.07** 0.13* 0.28*** 0.14*** 0.16*** -0.64***
VI -0.02 0.15* 0.25*** 0.12** 0.13*** -0.63***
VII 0.11*** 0.06 0.24*** 0.06 0.16*** -0.62***
VIII 0.29*** -0.09 0.19*** 0.08* 0.15*** -0.62***
IX 0.29*** -0.16** 0.24*** 0.12** 0.13*** -0.61***
Ylin 0.45*** -0.20*** 0.09 0.12** 0.13*** -0.58***
Koulutus Korkeintaan perus/kansak. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Keskiaste 0.05* -0.18*** 0.08** 0.08** -0.06** 0.02
Korkeakoulu 0.13*** -0.14*** -0.00 0.06* -0.07*** 0.02
Subjektiivinen luokka Yläluokka tai eliitti 0.29*** -0.06 -0.09 0.01 0.10 -0.24***
Ylempi keskiluokka 0.19*** 0.06 -0.05 -0.11 0.12 -0.21***
Alempi keskiluokka -0.02 -0.01 0.13* -0.03 0.13 -0.20***
Työväenluokka -0.01 -0.11 -0.04 0.16* 0.20* -0.21***
Alaluokka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ei mikään luokka 0.02 0.09 0.00 -0.08 0.12 -0.15**
Muu -0.00 0.11 -0.13* -0.05 0.13 -0.06
Työttömyys Ei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kyllä 0.08** -0.17* 0.02 -0.11* -0.06 0.24***
Vakiotermi 0.41*** 0.58*** -0.28*** -0.19* -0.24** 0.72***

Taulukko 2. Estimaatit kulttuurisen luokan määrittämiseksi. Lineaarinen todennäköisyysmalli, estimoitu jokaisen luokan kohdalla erikseen. (Tilastollinen todennäköisyys: *** erittäin merkitsevä ** merkitsevä * melkein merkitsevä)

Miehet Naiset
Eliitti Asiantuntijat Nousijat Leipätyö – uunarit Vähäosaiset Eliitti Asiantuntijat Nousijat Leipätyö – uunarit Vähäosaiset
b b b b b b b b b b b b
– matkailu 0,03 -0,03 0.07* -0,02 0,02 -0.07*** 0.06** 0,01 0,01 -0,02 -0,01 -0,05
– Jalkapallo -0.10* 0,05 -0,02 0,04 0,04 -0,01 -0,01 -0,04 0,08 -0,09 -0,01 0,06
– Salibandy -0,09 0.11* 0,06 -0,05 -0,05 0,01 0,05 0,03 0,08 -0,1 0 -0,06
– hiihto 0.10** -0.06* 0,03 -0.07* 0,03 -0.03** 0,03 0.20*** 0,01 -0.12** 0 -0.12***
– Metsästys 0.13* -0,08 -0,06 0,03 0,01 -0,03 0 -0,04 0,03 -0,07 -0,04 0,12
– golf 0.19*** -0,04 -0,04 -0,01 -0.09*** -0,01 0,03 0,05 0,04 -0,14 -0,02 0,04
– kävely, lenkkeily -0,06 -0,03 0.09* 0,03 -0,03 -0,01 0,01 0,05 -0,01 -0,05 0,01 -0,02
– teatteri 0,05 -0,01 -0,05 0,03 -0,02 0 0,01 -0,04 0.07* 0.08* -0,01 -0.11***
– sauvakävely 0.21*** -0,07 -0,06 -0,06 0 -0.03* -0,01 -0.11** 0,04 0,05 0,02 0,01
– lukeminen, korkea 0,04 -0,01 -0,02 0 -0,02 0,02 0 0 0,02 -0.09* 0 0.08*
– elokuvat -0,04 -0,04 0,06 0,04 -0,03 0,01 -0,03 0,02 0.06* -0.08* 0,01 0,02
– tanssi -0,03 0,01 -0,07 0,03 0,03 0,03 -0.05* 0,07 -0.07* -0,02 0,02 0,04
– pyöräily -0,04 -0,03 0,02 0,02 0,04 0 -0,03 -0,03 -0,03 0.08* 0,02 -0,01
– Jääkiekko 0,05 0 -0,01 -0,01 -0,04 0,01 0,03 -0.11* 0,01 0,07 -0,01 0
– Veneily tai purjehdus 0,07 -0.07* 0,05 -0,03 -0,05 0,02 0 -0,05 0,05 -0,03 -0.03* 0,06
– uinti 0,01 0,04 -0.11*** 0 0,08 -0,02 0 0 -0,02 -0,07 0 0.09**
– jooga -0,05 0.16* -0,06 -0.09** 0,05 -0,01 -0,02 0 0.09* 0 0 -0.06*
– puutarha 0,08 -0,06 -0,03 0,08 -0,04 -0,02 0,01 0 0,04 0 -0,01 -0,04
– sisustus 0.16*** 0,02 -0.09* -0.07** 0 -0,01 0.06** -0,04 0 0,03 -0.03* -0,03
– ruoanlaitto 0,01 -0,03 -0,01 0,01 0,02 -0,01 0,03 0,01 -0,01 0 0 -0,03
– formula 1 -0,02 -0,01 -0,03 -0,01 0,06 0,01 -0,05 -0,04 0,03 0,11 -0,01 -0,03
– lukeminen, tieto 0,02 0,01 -0,02 0,02 -0,03 0 0,03 0,03 -0,05 -0,03 0,02 -0,01
– sarjakuvat -0,02 0,06 -0.09* -0,02 0,06 0,01 -0,03 0,09 0,03 -0,06 0,01 -0,05
– aerobicym -0,05 -0,03 0,02 0,04 0,03 -0,02 0,04 0,06 0 -0,02 -0.02* -0.06*
– popmusiikki -0,03 0 0,03 0 0 0 -0,01 -0,04 0,01 0,06 0,02 -0,04
– klassinen musiikki -0,01 0,02 0 0,02 -0,02 0 0,05 -0,03 -0,04 0 0 0,03
– kuvataide -0,04 0,04 0,01 -0,04 0,01 0,02 -0,02 0,06 -0,03 -0,05 0 0,05
– tietokoneet -0,03 0,02 0,03 -0,01 0 -0,02 -0,04 -0,07 0,05 -0,02 -0,02 0.10*
– käsityöt -0,03 0,06 -0.08* -0,02 0,08 0 -0,01 0 -0.06* 0.08* -0,01 0
– luonto -0,04 0.09* -0,04 0,04 -0.06* 0,02 -0.05** -0,01 0,03 -0,02 -0,01 0,06
– juokseminen 0,01 0,03 0,05 0,01 -0.10*** 0 0,01 0,04 0 0,02 -0,01 -0.05*
– kuntosali 0,04 0,01 0 -0,03 0 -0.03** -0,02 -0,01 0,04 0 -0,02 0,01
– lukeminen, dekkarit -0,01 0,04 0,03 -0.06* 0,02 -0,01 0,03 -0,01 0.06* -0,01 -0,02 -0,05
– musiikin soittaminen 0,02 0,03 -0,03 0 -0,02 0 -0,02 0.28*** -0.09** -0,06 -0,01 -0.09**
– nikkarointi -0,07 0,07 0,02 -0,01 0,01 -0,02 -0.06** -0,04 0,08 -0,01 0.04* -0,01
– tilattava sanomalehti 0.11*** 0,05 -0,03 -0,03 -0,03 -0.07* 0.04** 0.08* 0,02 -0,03 -0.04** -0.06*
– ulkomaisten tiedotusvälineiden seur. 0.09** 0,01 0,04 -0,04 -0.08* -0,02 0,02 0,02 0,02 -0,05 0,01 -0,03
– twitter 0,01 0,01 -0,03 0 0,02 0 0,03 -0,05 0 -0,03 -0.02* 0,06
– youtube -0.08* -0,01 0 0 0,04 0,04 -0,01 0,01 -0.06* 0,04 0 0,02
– radio 0,03 0,05 -0,02 -0,03 0 -0,03 0 -0,04 0,03 -0,04 0,02 0,02
– facebook -0,03 0.08* 0,03 0,02 -0.09** -0,02 0 0,03 0.10*** -0,07 -0,02 -0,04
– ylen verkkosivut -0,04 0,05 0,01 0 -0,06 0,05 0 0,05 -0.07* 0,04 -0,03 0,01
– Sanomalehtien verkkosivut 0.10** 0,01 -0.09* -0,05 0,01 0,02 -0,02 0,04 -0,02 0,02 0,02 -0,04
– Suomi24 -0,09 -0,02 0,04 -0,01 0,05 0,04 -0,01 -0,06 -0,07 0,16 -0,03 0
– Seiska.fi -0,1 -0,04 0,12 -0,05 0,13 -0,06 0,07 -0,07 0,01 -0,08 -0.05** 0,12
– LinkedIn 0.28*** -0.11*** 0,01 -0.06** -0.10*** -0,02 0.26*** 0,04 -0.09** -0.13** -0.01* -0.07*
– iltapaivalehdet -0,03 -0,05 0,03 -0,01 0,05 0,01 -0,03 -0,01 -0,01 0,05 0.04* -0,04
– lisamaksullinen tv 0.08* -0,05 0,01 -0,05 0,05 -0.04** 0,01 0,07 -0,02 0,06 -0,02 -0.10***
– maksuton tv -0,02 -0,02 0,04 0,03 -0,04 0 -0.06* 0,04 0,02 -0,02 0.03* 0
– netti-tv -0.08* 0,01 0,04 -0,02 0,06 -0,01 -0,02 0,02 -0,01 0,01 0,01 -0,01
Vakiotermi 0.13* 0.12** 0.16*** 0.20*** 0.26*** 0.13** 0.09* 0,05 0,06 0.43*** 0,04 0.33***

Näin yhteiskuntaluokat luotiin

HS:n viimekesäisen yhteiskuntaluokkakyselyn tulokset on julkaistu luokkakoneena. Koneella voit testata, mihin yhteiskuntaluokkaan kuulut.

Alkuperäisenä ajatuksena oli sisällyttää kyselyyn hieman kaikenlaisia asioita, joita ihmiset yleensä yhdistävät yhteiskuntaluokkiin, omista ja läheisten ammateista tuloihin, varallisuuteen, koulutukseen ja niin edelleen. Taustalla oli halu tehdä jotain samankaltaista kuin Mike Savage ja Fiona Devine BBC:lle. Itse kyselyn suunnitteluun lähdettiin kuitenkin Esa Mäkisen ja Saska Saarikosken kanssa täysin puhtaalta pöydältä, lattean empiristisesti ad hoc -periaatetta seuraten pikemminkin kuin akateemisesti (tai ehkäpä niin sanottua sateenvarjo/tiskipöytä-lähestymistapaa käyttäen, ks. Luokaton Suomi).

Lopulliseen luokitteluun käytettiin ainoastaan tietoa omasta, mahdollisen puolison, vanhempien ja parhaan ystävän nykyisestä tai viimeisestä ammatista, henkilökohtaisia tuloja, koulutusta, työttömyyttä ja itse ilmoitettua, subjektiivista luokka-asemaa. Ihmiset ilmoittivat itselleen, puolisoilleen, vanhemmilleen ja ystävilleen noin 16000 (!!) erilaista ammattinimikettä, jotka tosin kattavat myös kymmenillä eri tavoilla väärin kirjoitetut samat tittelit (kuten oapettaja, optaja jne). Nimikkeet koodattiin käsityönä ISCO88-ammattiryhmiin ja edelleen Eriksonin-Goldthorpen ammattipohjaisiin yhteiskuntaluokkiin, kuitenkin niin, että ylemmästä professioluokasta erotettiin johtajat omaksi ryhmäkseen (kiitokset tutkimusapulaisille, urakka oli valtava). Tulot jaettiin desiileihin datassa (ne eivät siis olleet oikeita väestön tulodesiileitä), koulutus karkeistettiin kolmeen ryhmään (perus/kansakoulu tai vähemmän, korkeakoulutetut, muut). Lisäksi otettiin huomioon työttömyys. Eläkeläiset ja opiskelijat rajattiin aineistosta pois. Jäljelle jääneistä otettiin 5000 tapauksen otos, jotta analyysit onnistuvat tolkullisissa aikarajoissa ja tilastollisista testeistä olisi jotain erottelevaa iloa. Itse luokittelu tehtiin Stata-ohjelmistolla latent class -analyysia käyttäen, saaden aikaisiksi Hesarissa kuvatut luokat . Sen jälkeen laskettiin ennustetut todennäköisyydet kuulua kuhunkin kuudesta luokasta sekä samoja muuttujia käyttäen että ihmisten harrastusten ja median seuraamisen mukaan.

Tulokset ovat sekä yllättäviä että hauskoja, mutta ovatko ne luotettavia?  Tähän kysymykseen on vaikeampi vastata. Itse luokkia pidän sisällöllisesti luotettavina, joskin kyselyyn vähän vastanneet jakautuvat väestössä luultavasti useampaan ryhmään. Data on kerätty nettikyselynä Helsingin Sanomien verkkosivulla. Se tarkoittaa, että ne joilla ei ole päivisin aikaa tai kiinnostusta surffailla Hesarin verkkosivuilla eivät ole kyselyyn vastanneet. Aliedustettuja  ryhmiä ovat perinteisissä duunariammateissa olevat ja etenkin pienituloiset miehet, vaikka aineisto onkin painotettu iän, koulutuksen ja alueen (pk-seutu vs. muu Suomi) suhteen. Valikoitumisen vuoksi nyt muodostettujen luokkien osuuksia todellisessa väestössä on vaikea määritellä tarkasti. Eläkeläisten ja opiskelijoiden osalta tulokset ovat suuntaa antavia, ensimmäisten kohdalla luultavasti enemmän kohdalleen osuvia viimeisen ammatin perusteella vastattaessa. Lisäksi molempien ryhmien luokka-asemien määrittelemistä helpottavat muut käytetyt tiedot läheisten ammateista, tuloista ja koulutuksesta.

Vastaava harjoitus — tosin ilman tietoa ystävien ammateista — on kuitenkin mahdollista toteuttaa Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja hyödyntäen, jolloin tulokset vastaisivat myös todellista Suomen väestöä. Kukahan ehtii ensin?